پول نیوز -در بعضی نقاط دنیا مانند چین و تایلند دخیل بستن امری مرسوم و اعتقادی محسوب می شود.


دخیل بستن - www.iranday.net