خلق تابلوی لبخند مونالیزا ، با استفاده از فنجان قهوه که رنگ آمیزی آن نیز با خود قهوه شکل گرفته است.

تابلوی لبخند مونالیزا - www.iranday.net

 
تابلوی لبخند مونالیزا - www.iranday.net
 
 
 
تابلوی لبخند مونالیزا - www.iranday.net
 
 
تابلوی لبخند مونالیزا - www.iranday.net