تصویر جالب مورچه خوار و نوزاد یکروزه اش که با مهر نوزادش را در آغوش گرفته

مورچه خوار - www.iranday.net