سربازان آمریکا در طول تمرینات در جنگل از خون مار کبرا  و عقرب سیاه تغذیه
می کنند.

عکس: سربازان خون آشام! - www.iranday.net