این تونیک های شیک و پوشیده برای موقعیت های معمولی مناسب است. شال و روسری ها با این تونیک ها طوری بسته شده اند که گوشواره ها دیده می شود و با رنگ و مدل تونیک تناسب دارند.

 تونیک های شیک با حجاب | www.iranday.net

 

 تونیک های شیک با حجاب | www.iranday.NeTتونیک های شیک با حجاب

 تونیک های شیک با حجاب | www.iranday.NeTتونیک های شیک با حجاب

 تونیک های شیک با حجاب | www.iranday.NeTتونیک های شیک با حجاب

 تونیک های شیک با حجاب | www.iranday.NeTتونیک های شیک با حجاب

 تونیک های شیک با حجاب | www.iranday.NeTتونیک های شیک با حجاب

 تونیک های شیک با حجاب | www.iranday.NeTتونیک های شیک با حجاب