افرادی در حال نیایش در معبدی در تایلند که با نظم بسار زیبا ف زیبایی خاصی به محوطه معبد داده اند

نظم زیبای یک نیایش - www.iranday.net