ساکت نمون همیشه نازنینم

بهش بگو یه روز عزیزت بودم

دلت واسه اشکایه من نسوزه

بهش بگو من همه چیزت بودم

چی شد چرا دستات داره میلرزه؟

نترس نمیزارم ازت جدا شه

بهش بگو عاشق چشمام بودی

بزار اونم وارده ماجرا شه
 

 

عکس عاشقانه - www.irnaday.net