این آرایشگر دوره گرد دریکی از استان های چین فعالیت می کند